Chi tiết tin - Xã A Ngo - Đakrông

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 49
  • Tổng truy cập 202.936

Điểm mới trong quy định về công bố thủ tục hành chính

14:34, Thứ Năm, 13-7-2023

Điểm mới trong quy định về công bố thủ tục hành chính

Các điểm mới trong quá trình công bố các thủ tục hành chính

Cụ thể hóa quy định mới tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định công bố thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa nội dung, quy trình, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tính chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Đơn giản hóa nội dung, quy trình công bố
Về nội dung, theo quy định trước đây tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, với nhiều thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có quy định chi tiết cụ thể thêm mà chỉ áp dụng đúng theo các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật do trung ương ban hành, địa phương vẫn phải thực hiện công bố lại thủ tục hành chính sau khi có quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ, cơ quan ngang Bộ gây nên sự trùng lặp, lãng phí, tốn kém về thời gian, công sức. Vì vậy, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP đã sửa đổi quy định về thẩm quyền công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ công bố thủ tục hành chính đối với các thủ tục được luật giao cho địa phương quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; còn đối với các thủ tục hành chính còn lại thì chỉ công bố danh mục thủ tục hành chính được áp dụng tại địa phương.
Về quy trình, với sự thống nhất đầu mối chủ trì triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương là Văn phòng Bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP nên việc kiểm soát chất lượng quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Văn phòng Bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Chính vì vậy, quy trình công bố thủ tục hành chính đã được sửa đổi theo hướng gắn trách nhiệm kiểm soát chất lượng quyết định công bố trong trách nhiệm thẩm tra hồ sơ trình dự thảo quyết định công bố của Văn phòng Bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, quy trình, thời gian thực hiện công bố thủ tục hành chính sẽ cắt giảm được bước xin ý kiến trước khi trình ban hành quyết định công bố. Đồng thời, với việc ứng dụng công nghệ thông tin, việc sử dụng chữ ký số và quy định việc gửi bản điện tử quyết định công bố thay cho gửi bản giấy như hiện nay, quy trình công bố sẽ giảm thời gian thực hiện, chi phí sao, in, phát hành văn bản.

Hoàn thiện nội dung, quy trình công bố
Tiếp tục kế thừa những nội dung quy định về yêu cầu, trách nhiệm công bố thủ tục hành chính trước đây, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP tiếp tục quy định việc công bố phải đáp ứng năm tiêu chí sau: Đúng thẩm quyền; đảm bảo đầy đủ, chính xác về nội dung quy định thủ tục hành chính; đúng thời hạn; theo quy trình chặt chẽ và đảm bảo về mặt hình thức, kỹ thuật trình bày. Về trách nhiệm xây dựng quyết định công bố, Thông tư quy định các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm xây dựng quyết định công bố thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý; các cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính được luật giao quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi văn bản quy phạm pháp luật được ban hành; các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam có trách nhiệm xây dựng quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý ngành, lĩnh vực ngay sau khi văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định chi tiết về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức được ban hành
 Đồng thời, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP quy định cụ thể, rõ ràng hơn về điều kiện công bố thủ tục hành chính, theo đó, thủ tục hành chính đáp ứng đủ điều kiện công bố khi thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục giải quyết công việc (đối với trường hợp công bố thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị được phân cấp hoặc ủy quyền ban hành văn bản hướng dẫn thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức); đã đầy đủ bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP). Riêng trường hợp Bộ, cơ quan ngang Bộ công bố thủ tục hành chính có nội dung được luật giao cho địa phương quy định hoặc phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị hướng dẫn thủ tục giải quyết công việc thì thủ tục hành chính đủ điều kiện công bố không cần đáp ứng đầy đủ bộ phận tạo thành theo quy định đối với những bộ phận đã được giao cho địa phương quy định hoặc phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị hướng dẫn thủ tục giải quyết công việc.
Bên cạnh đó, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP đã bổ sung hình thức, nội dung quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính và 02 quy trình công bố đối với công bố danh mục thủ tục hành chính, đối với công bố thủ tục hành chính quy định tại văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày công bố, thông qua hoặc ký ban hành. Đối với quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, nội dung và hình thức của quyết định này được quy định cụ thể kết cấu của quyết định gồm 02 phần: Quyết định và Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, danh mục thủ tục hành chính được sắp xếp lần lượt theo thứ tự thẩm quyền và lĩnh vực giải quyết; nội dung danh mục thủ tục hành chính bao gồm tên, thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính, căn cứ pháp lý và phí, lệ phí trong trường hợp được phân cấp hoặc ủy quyền quy định.
Đối với, quy trình công bố danh mục thủ tục hành chính của cấp tỉnh, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP quy định cụ thể như sau:
Bước 1: Trên cơ sở Quyết định công bố của bộ, cơ quan ngang bộ (đã được gửi bản điện tử thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính), cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng Tờ trình, dự thảo Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Bước 2: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm soát về hình thức, nội dung Quyết định công bố sau khi nhận được hồ sơ trình ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính. Trường hợp dự thảo Quyết định công bố đáp ứng đủ điều kiện về nội dung và hình thức, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký, ban hành.
Bước 3: Đối với dự thảo Quyết định công bố chưa đáp ứng đủ điều kiện về nội dung và hình thức, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi cơ quan, đơn vị dự thảo Quyết định công bố ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình ban hành Quyết định công bố.
Cơ quan dự thảo Quyết định công bố nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Quyết định công bố để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký, ban hành chậm nhất sau 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản góp ý. Văn bản tiếp thu, giải trình được bổ sung kèm theo hồ sơ hoàn thiện trình ban hành Quyết định công bố.
Bước 4: Quyết định công bố sau khi được ký, ban hành phải gửi đến Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ (bản điện tử thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính) và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành; đồng thời công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tích hợp dữ liệu để công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Đối với quy trình công bố thủ tục hành chính tại văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực kể từ ngày thông qua, công bố hoặc ký ban hành, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP quy định quy trình cụ thể như sau:
Bước 1: Các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật dự thảo Quyết định công bố ngay trong quá trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính.
Bước 2: Sau khi văn bản quy phạm pháp luật được thông qua hoặc ký ban hành, cơ quan, đơn vị dự thảo quyết định công bố gửi Tờ trình và dự thảo quyết định công bố đến Văn phòng Bộ, cơ quan ngang bộ hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Bước 3: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giúp Chánh Văn phòng Bộ, cơ quan ngang bộ, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm soát về hình thức, nội dung Quyết định công bố sau khi nhận được hồ sơ trình ban hành Quyết định công bố. Trường hợp dự thảo Quyết định công bố đáp ứng đủ điều kiện về nội dung và hình thức, Văn phòng Bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngan

g bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký, ban hành Quyết định công bố.
Bước 4: Đối với dự thảo Quyết định công bố chưa đáp ứng đủ điều kiện về nội dung và hình thức, Văn phòng Bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản góp ý cho cơ quan, đơn vị dự thảo Quyết định công bố để nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo.
Cơ quan, đơn vị dự thảo quyết định công bố hoàn thiện quyết định công bố trên cơ sở ý kiến góp ý của Văn phòng Bộ, cơ quan ngang bộ, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký, ban hành chậm nhất sau 01 ngày kể từ ngày nhận được văn bản góp ý.

Bước 5: Gửi quyết định công bố đến các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành; đồng thời công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tích hợp dữ liệu để công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Ngoài ra, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP còn tăng cường sự tham gia, giám sát của cá nhân, tổ chức trong theo dõi, đôn đốc việc công bố thủ tục hành chính. Theo đó, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP quy định các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính phát hiện thủ tục hành chính chưa được công bố hoặc công bố chưa đầy đủ, chính xác nội dung quy định về thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật thì phản ánh với cơ quan có thẩm quyền tại Điều 13 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung hoặc Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ để xử lý.
Như vậy, những quy định nghiệp vụ cụ thể về công bố thủ tục hành chính tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP sẽ là cơ sở pháp lý để thực hiện nhiệm vụ này thống nhất, hiệu quả trong toàn quốc, trong đó đơn giản hóa nội dung, quy trình, cắt giảm thời gian, chi phí không cần thiết trong thực hiện nhằm nâng cao chất lượng công bố thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu về tiếp cận thông tin thủ tục hành chính phục vụ cho tra cứu, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính./.

Các tin khác