Chi tiết tin - Xã A Ngo - Đakrông

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 52
  • Tổng truy cập 202.939

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ NĂM 2023

17:3, Thứ Ba, 5-9-2023

Có bao nhiêu thủ tục hành chính cấp xã đã được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch năm 2023?

Thủ tục hành chính cấp xã năm 2023

Quyết định 528/QĐ-BTP năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp ban hành ngày 10/04/2023

Khái niệm về thủ tục hành chính? Nguyên tắc quy định thủ tục hành chính là gì?

- Thủ tục hành chính là cách thức và trình tự thực hiện thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước của các chủ thể quản lý hành chính nhà nước và cách thức tham gia vào các công việc quản lý hành chính nhà nước của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong quản lý hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 3 Nghị định 63/2010/NĐ-CP có quy định :

+ Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.

*Nguyên tắc quy định thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính được quy định phải bảo đảm các nguyên tắc theo Điều 7 Nghị định 63/2010/NĐ-CP như sau:

- Đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện.

- Phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính nhà nước.

- Bảo đảm quyền bình đẳng của các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Tiết kiệm thời gian và chi phí của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước.

- Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả của các quy định về thủ tục hành chính; thủ tục hành chính phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định trên cơ sở bảo đảm tính liên thông giữa các thủ tục hành chính liên quan, thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, minh bạch, hợp lý; dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan nào, cơ quan đó phải có trách nhiệm hoàn chỉnh.

Có bao nhiêu thủ tục hành chính cấp huyện đã được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch năm 2023?

Căn cứ tại tiểu mục A mục I Danh mục thủ tục hành chính của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 528/QĐ-BTP năm 2023 có 15 thủ tục hành chính cấp huyện được quy định rõ theo Số hồ sơ TTHC, Tên thủ tục hành chính, Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, Lĩnh vực hộ tịch và thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

cấp huyện

Cụ thể tên các thủ tục hành chính cấp huyện được sửa đổi, bổ sung bao gồm:

(1) Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

(2) Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

(3) Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

(4) Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

(5) Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

(6) Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

(7) Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

(8) Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

(9) Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

(10) Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

(11) Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

(12) Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

(13) Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

(14)Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

(15) Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

thủ tục cấp xã

Có bao nhiêu thủ tục hành chính cấp xã được đề cập trong văn bản công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch năm 2023? (Hình internet)

Có bao nhiêu thủ tục hành chính cấp xã đã được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch năm 2023?

Căn cứ tại tiểu mục B mục I Danh mục thủ tục hành chính của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 528/QĐ-BTP năm 2023 có 20 thủ tục hành chính cấp xã được quy định rõ theo Số hồ sơ TTHC, Tên thủ tục hành chính, Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, Lĩnh vực hộ tịch và thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã

cap xã

(thủ tục hành chính cấp xã)

Cụ thể tên các thủ tục hành chính cấp xã bao gồm:

(1) Đăng ký khai sinh

(2) Đăng ký kết hôn

(3) Đăng ký nhận cha, mẹ, con

(4) Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

(5) Đăng ký khai tử

(6) Đăng ký khai sinh lưu động

(7) Đăng ký kết hôn lưu động

(8) Đăng ký khai tử lưu động

(9) Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

(10) Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

(11) Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

(12) Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

(13) Đăng ký giám hộ

(14) Đăng ký chấm dứt giám hộ

(15) Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch

(16) Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

(17) Đăng ký lại khai sinh

(18) Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

(19) Đăng ký lại kết hôn

(20) Đăng ký lại khai tử

Các tin khác