Chi tiết tin - Xã A Ngo - Đakrông

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 54
  • Tổng truy cập 214.120

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2024

14:19, Thứ Ba, 7-5-2024

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2024

CCHC

hực hiện Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2024; Quyết định số 333/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 97/KH-SKHCN về  cải cách hành chính năm 2024 với 7 nhiệm cụ trọng tâm cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 đảm bảo chất lượng về nội dung và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính thông qua Cổng thông tin điện tử, qua Bản tin khoa học và công nghệ của Sở, phóng sự trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh. Gắn kết quả cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra CCHC, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao và chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Sở. Duy trì chế độ họp Tổ Giúp việc cải cách hành chính của Sở để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo theo kế hoạch.

2. Cải cách thể chế, theo dõi thi hành pháp luật

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể, khả thi, minh bạch và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; thực hiện đầy đủ việc đánh giá tác động của chính sách trong quy trình xây dựng văn bản QPPL. Rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản QPPL đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; tăng cường công tác kiểm tra văn bản QPPL, kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp. Công khai minh bạch văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực hiện theo dõi, thi hành pháp luật, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn đề mới phát sinh trong tổ chức thi hành pháp luật, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật.

3. Cải cách thủ tục hành chính

Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Sở; rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ Sở theo Kế hoạch số 51/KH-SKHCN ngày 29/11/2022 ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính nội bộ Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025. Cập nhật, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính phù hợp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành mới, trình UBND tỉnh công bố danh mục, quy trình nội bộ đúng quy định; niêm yết công khai đúng quy định tại trụ sở và cổng thông tin điện tử của Sở. Ứng dụng công nghệ số để cải tiến các quy trình, thủ tục; giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, liên thông giữa các cơ quan hành chính và trong nội bộ của Sở; thanh toán trực tuyến trong giải quyết hồ sơ TTHC. Thực hiện 100% số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định sổ 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, gắn việc sổ hoá với việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức trong quá trình tiêp nhận, giải quyết TTHC. Tập trung rà soát và cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hoá TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu đế xây dựng, cung cấp dịch  vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công; Thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra quá hạn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ TTHC; thực hiện kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm TTHC, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; chấm dứt tình trạng không rõ ràng dứt khoát, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Tiếp tục kiện toàn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Sở, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và hướng dẫn của các bộ, ngành. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các phòng, đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm đảm bảo đúng quy định. Thực hiện nghiêm các quy định về phân cấp quản lý, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đối với các nhiệm vụ phân cấp cho Sở.

5. Cải cách chế độ công vụ

Sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt,  đảm bảo đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ câu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện đúng quy định công tác tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức, đặc biệt tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp và ứng xử cho đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa. Chấn chỉnh việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công vụ, đạo đức công vụ, tác phong lề lối làm việc của công chức, viên chức.

6. Cải cách tài chính công

Tiếp tục triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan, cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Quản lý hiệu quả tài sản công; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chổng tham nhũng, tiêu cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhất là trong lĩnh vực đầu tư công và quản lý tài sản công. Thực hiện các giải pháp nhằm đấy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.

7. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về ban hành Đề án Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục triển khai thực hiện cố hiệu quả các phần mềm: Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc; phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh; Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh; Cổng Thông tin điện tử của Sở; duy trì, cung cấp thông tin hoạt động về lĩnh vực KH&CN tại Trung tâm giám sát điều hành thông minh. Triển khai, thực hiện hoàn thành đúng và trước hạn các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt động của Sở năm 2024; Đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số trong xử lý văn bản hành chính, cắt giảm giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ trong Sở, đơn vị thuộc Sở.

Các tin khác