Chi tiết tin - Xã A Ngo - Đakrông

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 45
  • Tổng truy cập 206.827

BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023

10:20, Thứ Tư, 12-7-2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023

CCHC

Thực hiện Công văn số 159/UBND-CCHC ngày 23 tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Đakrông về việc thực hiện một số nhiệm vụ về công tác CCHC năm 2023. UBND xã báo cáo kết quả thực hiện tại địa bàn như sau:

i. Công tác chỉ đạo điều hành

UBND xã đã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn triển khai các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tiếp nhận, xử lý văn bản qua đường truyền mạng.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo như sau:

+ Kế hoạch số 01/KH-UBND, ngày 11/01/2023 kế hoạch rà soát văn bản QPPL năm 2023

+  Kế hoạch số 02/KH-UBND, ngày 11/01/2023 kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trên địa bàn xã năm 2023

+ Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 17/01/2023 Kế hoạch CCHC xã năm 2023.

+ Kế hoạch số 06/KH-UBND, ngày 17/01/2023 công tác quản lý, xử lý vi phạm  hành chính xã năm 2023.

+ Kế hoạch số 07/KH-UBND, ngày 09/02/2023 Kế hoạch tuyên truyền CCHC xã năm 2023.

+ Kế hoạch số 10/KH-UBND, ngày 18/01/2023 Kế hoạch tuyên truyền CCHC xã năm 2023.

+ Kế hoạch số 16/KH-UBND, ngày 16/02/2023 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2023.

+ Kế hoạch số 18/KH-UBND, ngày 16/02/2023 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

+ Kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 21/02/2023 Kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL gian đoạn 2019-2023 trên địa bàn xã A Ngo.

+ Kế hoạch số 20/KH-UBND, ngày 07/02/2023 Kế hoạch triển khai hoạt động xây dựng, áp dụng hệ thống hệ thống quản lý chất lượng theo Tiều chuẩn quôc gia TCVN ISO 9001:2015 xã A Ngo năm 2023.      

+ Quyết định số 15/QĐ-UBND, ngày 19/01/2023 về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm  năm 2023.

+ Kế hoạch số 08/KH-UBND, ngày 18/01/2023 kế hoạch xây dựng và ban hành văn bản QPPL.

II. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

1. Cải cách thể chế:

Về xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật: trong 6 tháng đầu năm 2023 xã không ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào.

Tình hình theo dõi thi hành pháp luật ở cơ sở: UBND xã đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã tăng cường kiểm tra công tác thi hành pháp luật trên các lĩnh vực theo kế hoạch đã được ban hành. Trong 6 tháng đầu năm 2023 đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh ATTP và cong tác phòng chóng cháy nỗ trong dịp Tết nguyên đán năm 2023.

2. Cải cách thủ tục hành chính và  thực hiện cơ chế một cửa

UBND xã tiến hành rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính của xã, danh sách các thủ tục hành chính được công khai minh bạch và niêm yết tại bộ phận "Một cửa", cung cấp cho cán bộ, công chức đầy đủ thông tin về chính sách Pháp luật để thực hiện tốt nhiệm vụ, tránh gây phiền hà và tốn kém cho nhân dân. Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Trong 06 tháng đầu năm, UBND xã đã chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa tiến hành rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết hồ sơ, thủ tục cho các cá nhân, tổ chức; tổ chức tiếp nhận phản ánh, xử lý kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ; Quyết định số 14/2004/QĐ-UBND ngày 23/4/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị; UBND xã tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. 

Thực hiện việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã theo đúng định kỳ vào thứ 5 hàng tuần .

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước

Tình hình cán bộ, công chức  làm việc ở Bộ phận “một cửa”: công chức Văn phòng thống kê xã làm trưởng bộ phận, thành viên là tất cả công chức có liên quan đến thủ tục hành chính. Tuy nhiên, làm việc trực tiếp tại bộ phận “một cửa” là công chức Tư pháp hộ tịch, Địa chính xây dựng, văn hóa xã hội, còn các thành viên khác làm việc theo phòng làm việc của mình và giải quyết công việc liên quan khi Văn phòng chuyển hồ sơ đến theo yêu cầu công việc thuộc lĩnh vực phụ trách.

Bộ máy hành chính nhà nước đang dần được hoàn thiện đáp ứng nhu cầu của công việc.

Kết quả giả quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 6 tháng đầu năm:

* Lĩnh vực Tư pháp – hộ tịch: Khai sinh 36, khai tử 08, kết hôn 13, xác nhận tình trạng hôn nhân 21, trích lục bản sao 65 hồ sơ, nhận cha mẹ con 02 hồ sơ, Chứng thực bản sao đúng với bản chính 1178, chứng thực chữ ký 25 hồ sơ, chứng thực hợp đồng giao dịch 37 hồ sơ.

* Lĩnh vực địa chính xây dựng: 01 hồ sơ tranh chấp đất đai

* Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 29 hồ sơ.

4. Cải cách chế độ công vụ:

          Ngay từ đầu năm, UBND xã đã tiến hành rà soát trình độ, chuyên môn làm căn cứ để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức.

          Toàn xã hiện có 23 cán bộ, công chức, Đội viên Đề án 500 (11 cán bộ, 11 công chức, 01 cán bộ đề án 500); 13 người hoạt động không chuyên trách ( bao gồm nhân viên Thú y và KNKL ).Tỷ lệ cán bộ, công chức đạt chuẩn 100%.

Chất lượng cán bộ: 100% cán bộ công chức xã đạt chuẩn theo quy định, 100% cán bộ công chức xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn hàng năm do cấp trên tổ chức.

5. Cải cách tài chính công

Hoạt động quản lý, mua sắm tài sản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, việc khoán văn phòng phẩm cho các bộ phận trong UBND xã được thực hiện nghiêm túc trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí theo quy chế quản lý tài sản công.

6. Xây dựng và  triển khai Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử:

a. Ứng dụng công nghệ thông tin:

Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của UBND xã: tại trụ sở UBND xã có, 19 máy tính bàn, 16 máy in và 04 máy laptop được kết nối intenet có có ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, các ban ngành, đoàn thể trong cơ quan đều sử dụng mạng nội bộ (kết nối mạng Lan) trong trao đổi công việc. Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trao đổi trong công việc đạt khoảng 80%. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc đã tạo được sự chủ động trong công việc của cán bộ, công chức, rút ngắn thời gian và giảm nguồn kinh phí trong thực thi công vụ.

b. Về áp dụng ISO  trong hoạt động của cơ quan hành chính:

Năm 2019 UBND xã áp dụng hệ thống ISO 9001:2015 vào hoạt động. Đến nay đang tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống ISO vào hoạt động.

7. Việc thực hiện việc duy trì và cũng cố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) ( có phụ lục kèm theo)

Phát huy vai trò tham gia của người dân trong việc quản trị hành chính công, đảm bảo sự tham gia của người dân trong việc góp ý xây dựng các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đảm bảo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công khai minh bạch trong các hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Thực hiện nghiêm túc và đúng quy trình, thủ tục về xét và cấp phát thẻ hộ nghèo, thẻ bảo hiểm y tế, tổ chức họp dân để bình xét các hộ được hưởng lợi từ các chương trình, chính sách của nhà nước và các tổ chức xã hội khác.

Chỉ đạo Công an xã tiếp tục triển khai mãnh mẽ các Chương trình Mục tiêu Quốc gia về phòng chống tôi phạm, ma túy và các tệ nan xã hội khác; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự tham gia tích cực của toàn dân trong phòng, chống tội phạm, ma túy trên địa bàn xã.

Cung ứng các dịch vụ công: Các trường học được đầu tư xây dựng kiên cố, chất lượng công tác giảng dạy ngày càng được nâng cao. Công tác khám chữa bệnh có nhiều tiến bộ vượt bậc, đáp ứng nhu cầu của bà con nhân dân trên địa bàn xã.

Trách nhiệm giải trình với người dân: Công tác tiếp dân định kỳ được thực hiện theo đúng quy chế của cơ quan.

Trước  kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND xã, thông qua đại biểu HĐND, UBND xã cùng với UBMTTQVN xã tổ chức tiếp xúc cử tri để nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Các ý kiến, kiến nghị của nhân dân nếu đủ thẩm quyền sẽ được UBND xã đã giải trình tại các kỳ họp và đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp. Những ý kiến vượt thẩm quyền giải quyết, UBND xã tiếp thu và kiến nghị lên cấp trên để chờ giải quyết.

Trách nhiệm giải trình với người dân: Công tác tiếp dân định kỳ được thực hiện theo đúng quy chế của cơ quan. Chất lượng giải trình ngày càng được nâng cao, trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND xã đã tiếp 00 lượt công dân và không có trường hợp nào khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

8. Về thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 09/02/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND xã đã tập trung chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” hoạt động đúng với chức năng, nhiệm vụ theo quy định và cơ chế làm việc của cơ quan.

Thực hiện niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa" để các công dân, tổ chức, đơn vị đến giao dịch công việc được biết. Cán bộ làm việc tại bộ phận “một cửa” có thái độ hoà nhã, lịch sự, vui vẻ khi tiếp công dân.

- Toàn thể cán bộ, công chức xã thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc đúng theo quy định, quy chế của cơ quan.

III. Đánh giá chung về tình hình thực hiện kế hoạch cải cách hành chính

1. Những ưu điểm

Nhìn chung đội ngũ cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trẻ, có trình độ, nhiệt tình và nhanh nhẹn trong công việc.

Đa số các máy làm việc đều được kết nối intenet nên thuận lợi trong trao đổi công việc.

Các thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” được giải quyết nhanh chóng không gây phiền hà, khó khăn cho công dân đến giao dịch, giải quyết công việc. Hồ sơ được trả đúng hẹn, không để tình trạng trễ hẹn xảy ra.

Bộ phận “một cửa” đã có bảng niêm yết các thủ tục hành chính về hộ tịch, chứng thực, những cải cách thủ tục hành chính cũng như các khoản lệ phí mới nhất của cấp trên.

2. Tồn tại, hạn chế

Cá nhân đến giao dịch tại cơ quan chủ yếu là những người làm lao động nông nghiệp nên nhận thức các vấn đề cần giải quyết chưa cao làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

Đường truyền mạng kết nối không liên tục, dẫn đến thời gian giải quyết TTHC cho người dân còn chậm.

3. Giải pháp, kiến nghị đề xuất

Trước mắt vẫn tiếp tục khắc phục những điều kiện và phương tiện sẵn có để để phục vụ cho tổ chức, công dân, đề nghị cấp trên hỗ trợ thêm cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa": máy quét mã QR, máy phô tô. Bên cạnh đó, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính cấp xã và đội ngũ cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

UBND xã tiếp tục chỉ đạo đội ngũ cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” phát huy hết chức năng, nhiệm vụ của mình và chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan.

Cập nhật kịp thời những thông tin mới nhất về cải cách thủ tục hành chính của cấp trên đến tận người dân.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho nhân dân như: Luật hôn nhân và gia đình, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật đất đai và các văn bản pháp luật liên quan đến đời sống thiết thực của người dân.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của UBND xã A Ngo./.

Các tin khác