Chi tiết tin - Xã A Ngo - Đakrông

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 39
  • Tổng truy cập 206.821

BÁO CÁO Khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác Cải cách hành chính năm 2022

10:37, Thứ Tư, 12-7-2023

BÁO CÁO Khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác

Cải cách hành chính năm 2022

Chung tay CCHC

  Thực hiện Công văn số 38/UBND-CCHC ngày 18/01/2023 của UBND huyện Đakrông về việc chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác CCHC năm 2022. UBND xã A Ngo báo cáo kết quả khắc phục như sau:

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Ngay từ đầu năm, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo triển khai đến toàn thể công chức nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện như: Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh CCHC tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025; Chương trình hành động số 27–CTr/HU ngày15/12/2021 của Huyện ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị; Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (viết tắt là CCHC) tỉnh Quảng Trị năm 2023; Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện về CCHC nhà nước huyện Đakrông giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND huyện về CCHC nhà nước huyện Đakrông

Đã ban hành các văn bản liên quan đến CCHC như: Triển khai Kế hoạch CCHC năm 2023; triển khai Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023; Thông báo về việc thời gian làm việc của cán bộ, công chức xã A Ngo năm 2023; triển khai các văn bản liên quan đến CCHC của các cấp đến toàn thể cán bộ, công chức thực hiện…

2. Kết quả khắc phục các chỉ số cải cách hành chính bị trừ điểm trong năm 2022

2.1. Kết quả Chỉ số CCHC năm 2022 của UBND xã A Ngo đạt như sau:

          - Về Chỉ số tổng hợp: Đạt 88,14/100 điểm

          - Về Chỉ số thành phần bị mất điểm:

STT

Lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần

Số điểm đạt

Số điểm mất

1.1.3

Mức độ thực hiện kế hoạch CCHC

1,5/2

0,5

1.2

Báo cáo CCHC

3,8/4

0,2

1.5.1

Thực hiện các nhiệm vụ được UBND, Chủ tịch UBND huyện giao

1/2

1

1.5.4

Sáng kiến trong triển khai công tác Cải cách thủ tục hành chính

1/2

1

2.4.2

Thực hiện các hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật

0/1,5

1,5

3.11

Số hóa hồ sơ TTHC

0/2

2

3.13.2

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình

0,04/0,5

0,46

5.4

Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức

2,5/3

0,5

5.4.1

Cập nhật đầy đủ thông tin cán bộ, công chức,  trên hệ thống thông tin cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh

1,5/2

0,5

6.4

Thực hiện giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước hàng năm

0/2

2

7.5

Tỷ lệ văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử

1.3/2

0,7

TỔNG ĐIỂM

9,86

3. Các giải pháp khắc phục các chỉ số CCHC bị trừ điểm năm 2022

- Mức độ thực hiện kế hoạch CCHC: Trong năm 2023, UBND xã sẽ bám sát thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và báo cáo đầy đủ.

- Báo cáo CCHC: Năm 2023, UBND xã chỉ đạo bộ phận Văn phòng báo cáo tình hình thực hiện các báo cáo CCHC theo quý, năm và báo cáo đột xuất đầy đủ, đúng thời gian quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ được UBND, Chủ tịch UBND huyện giao: Thời gian tới, UBND xã sẽ căn cứ các văn bản, kế hoạch của cấp trên để thực hiện báo cáo và ban hành các văn bản đúng tiến độ, thời gian quy định.

- Sáng kiến trong triển khai công tác Cải cách hành chính: Năm 2022, UBND xã có 01 sáng kiến kinh nghiệm lĩnh vực CCHC được công nhận. Năm 2023, UBND xã sẽ tăng cường khuyến khích CBCC xã có những sáng kiến, giải pháp thuộc lĩnh vực CCHC.

- Thực hiện các hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật: UBND xã đã chỉ đạo bộ phận Tư pháp xã phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn xã A Ngo. Trong năm 2023 sẽ tiến hành thực hiện kiểm tra, điều tra, khảo sát theo kế hoạch đã ban hành.

- Số hóa hồ sơ TTHC: Năm 2022, UBND xã thực hiện số hóa 287/1943 hồ sơ, đạt 14,77%. Năm 2023, ngày từ đầu năm, UBND xã đã chỉ đạo bộ phận một cửa thực hiện số hóa thành phần các hồ sơ đảm bảo theo quy định.

- Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình: UBND xã đã chỉ đạo bộ phận một cửa Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đảm bảo theo quy định.

- Cập nhật đầy đủ thông tin cán bộ, công chức,  trên hệ thống thông tin cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh: UBND xã đã ban hành công văn yêu cầu tất cả CBCC xã cập nhật đầy đủ thông tin, cán bộ công chức trên hệ thống thông tin cán bộ công chức Quảng Trị.

- Thực hiện giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước hàng năm: Trong thời gian tới, căn cứ hướng dẫn của cấp trên, UBND xã sẽ chủ động triển khai đẩy nhanh tiến độ các công trình để đảm bảo giải ngân đúng tiến độ.

- Tỷ lệ văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử: Ngay từ đầu năm 2023, UBND xã đã chỉ đạo tiếp tục trao đổi văn bản ưu tiên dưới dạng văn bản điện tử.

Trên đây là báo cáo khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác cải cách hành chính năm 2022 của UBND xã A Ngo./

Các tin khác